مدیریت طرح های توسعه شهری

مدیریت طرح های توسعه شهری

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

سحر هدهدی

مدیریت طرح های توسعه شهری

 

کارشناسی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مدیریت طرح های توسعه شهری

 

36033342-5