مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

نریمان تاجیک

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

کارشناسی

کاردانی

 

رفتار حرکتی و یادگیری کنترل حرکتی

تربیت بدنی

 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

36033342-5