مدیر منطقه یک

مدیر منطقه یک

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

داود شیخ

مدیر منطقه یک

فوق دیپلم

 

مکانیک

 

مدیر منطقه یک

36033342-5

جانشین معاونت خدمات شهر

سرپرست واحد اجرائیات

مسئول جلوگیری از تخلفات ساختمانی منطقه یک