سرپرست مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی

سرپرست مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

پیروز نیک پور

سرپرست مدیریت بازرسی و پاسخگوئی به شکایات مردمی شهرداری پاکدشت

کارشناسی ارشد

 

مدیریت

دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری

36033342-5

سرپرست شهرداری شریف آباد

مسئول بازرسی به شکایات شهرداری شریف آباد