مدیریت سیما،منظر و فضای سبز شهری

مدیریت سیما،منظر و فضای سبز شهری

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

رضا پازوکی

مدیریت سیما، منظر و فضای سبز

دیپلم

تعمیرات موتور برق خودرو

مدیریت فضای سبز

36033342-5

مدیریت پسماند

مدیریت ناحیه چهار