مدیریت فرهنگی اجتماعی و ورزشی

مدیریت فرهنگی اجتماعی و ورزشی

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک

سوابق

شماره تلفن

فرامرز مولایی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی

تربیت بدنی

مکانیک

کاردانی

کارشناسی

مدیریت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری پاکدشت

مسئول زیباسازی منطقه دو

مسئول روابط عمومی

مشاور اجرایی و دبیر شورای معاونین

36033342-5