مدیریت حقوقی

مدیریت حقوقی

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک

سوابق

شماره تلفن

علیرضا باقری

مدیریت حقوقی و املاک

حقوق

کارشناسی

 

مدیریت حقوقی و املاک شهرداری پاکدشت

مأمور به ستاد بحران استانداری تهران

36033342-5