مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

محمد شهبازی

مدیرعامل سازمان  مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

کارشناسی

فوق دیپلم

 

حسابداری

حسابداری

 

سرپرست سازمان  مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

36033342-5

مسئول واحد اجرائی ترافیک

سرپرست واحد اتوبوسرانی

جانشین معاونت خدمات شهر

سرپرست معاونت خدمات شهر