مدیریت شهرسازی و معماری

مدیریت شهرسازی و معماری

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

حسین پازوکی

مدیریت شهرسازی و معماری

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

مدیریت شهرسازی و معماری

36033342-5

مهندس ناظر