معاونت شهرسازی و معماری

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

محمد زنگوئی

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری

     

36033342-5