معاونت شهرسازی و معماری

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

محسن غضنفری

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری

کارشناسی

مهندسی عمران

معاونت شهرسازی

36033342-5

کارشناس حوزه شهردار

سرپرست مدیریت فنی و عمران