مدیریت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

داریوش صفدری

مدیریت فنی و عمران

کارشناسی

 

عمران روستایی

مدیریت فنی  و عمران

36033342-5

مدیریت حمل و نقل و ترافیک