مدیر منطقه دو

مدیر منطقه دو

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

مرتضی تفرشی

مدیر منطقه دو

کارشناسی

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مدیر منطقه دو

36033342-5

سرپرست منطقه یک

مسئول واحد نوسازی

سرپرست تاکسیرانی

مدیر منابع انسانی