معاونت امور زیر بنایی و ترافیک

معاونت امور زیر بنایی و ترافیک

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

وحید تاجیک

معاونت امور زیربنایی و ترافیک

کارشناسی ارشد

کارشناسی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شیمی

معاونت امور زیربنایی و ترافیک

36033342-5

معاونت توسعه مدیریت و منابع

سرپرست شهرداری پاکدشت