مدیریت حمل و نقل و ترافیک

مدیریت حمل و نقل و ترافیک

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

رضوان پازوکی

مدیریت حمل و نقل و ترافیک

کارشناسی ارشد

 

حقوق جزا و جرم شناسی

مدیریت حمل و نقل و ترافیک

36033342-5

کارشناس حقوقی سازمان آتش نشانی