مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

مجید عابدی

مدیریت منابع انسانی

کارشناسی

مکانیک

مدیریت منابع انسانی

36033342-5

مدیریت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

جانشین مدیریت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

مسئول روابط عمومی