شهردار پاکدشت
حسین زارعی
سرپرست شهرداری پاکدشت

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با شهردار پاکدشت در میان بگذارید

CaptchaImage

اعداد بالا را قسمت ذیل وارد نمایید