شهردار پاکدشت
مهندس وحید تاجیک
سرپرست شهرداری پاکدشت
ارتباط با شهردار پاکدشت

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با شهردار پاکدشت در میان بگذارید

CaptchaImage

اعداد بالا را قسمت ذیل وارد نمایید