سرپرست حراست

سرپرست حراست

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک

سوابق

شماره تلفن

بهزاد داودی

مسئول حراست

صنایع

مدیریت شهری

کارشناسی

کارشناس ارشد

مسئول حراست شهرداری پاکدشت

سرپرست شهرداری ورامین

مسئول حراست شهرداری ورامین

مسئول حراست شهرداری جلیل آباد

مسئول حراست فرمانداری پیشوا

36033342-5