معاونت سرمایه گذاری

معاونت سرمایه گذاری

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک

سوابق

شماره تلفن

احمد اسدی

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

دکتری

 

سرپرست سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری پاکدشت

سرپرست معاونت طرح و برنامه ریزی

مشاور مطالعات و پژوهش شورای اسلامی شهر پاکدشت

36033342-5