مسئول روابط عمومی

مسئول روابط عمومی

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک

سوابق

شماره تلفن

محسن پازوکی

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

مهندسی فناوری ساخت و تولید

کارشناسی

مسئول روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پاکدشت

36033342-5