مدیر امور مالی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

رامین بیاتی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

کارشناسی ارشد

حسابداری

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

36033342-5

مدیر امور مالی

سرپرست امور مالی

مدیر اداری مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی