بوستان محله استاد شهریارحصار امیر

منطقه دو- ناحیه دو