سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

حسین جیبا