مدیریت برنامه و بودجه

مدیریت برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

روح الله صادقی

مدیریت برنامه و بودجه

کارشناسی

حسابداری

مدیریت برنامه و بودجه

36033342-5

دبیر کمیته انضباطی

دبیر کارگروه طبقه بندی مشاغل