مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

داود میرزائی

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

36033342-5

عضو کارگروه کمیسون ماده صد