مدیر عامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

مدیر عامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

رشته تحصیلی

سوابق

شماره تلفن

محسن پازوکی

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

کارشناسی

 

مهندسی تولیدات گیاهی

 

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

36033342-5

سرپرست اداری مالی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

مسئول کارگزینی